Dış Ticaret Programı
Resim

DIŞ TİCARET PROGRAMI


DERS DAĞILIMI

Dış Ticaretin Anlamı ve Kapsamı

Dış ticaret kavramı, en yalın haliyle, bir ülkedeki firmaların uluslararası pazarlarda gerçekleştirdiği dış satım(ihracat) ve dış alım(ithalat) iş ve işlemlerini kapsar. Dış ticaret sektörünün içerisinde, dış ticaret işlemlerine aracılık eden müşavirlik kuruluşları, kredi ve garantörlük hizmeti sunan bankalar, lojistik firmaları, depolama tesisi işletmeleri, dış ticaret işlemlerini denetleyen Dış Ticaret Müsteşarlığı, çeşitli ihracatçı ve ithalatçı birlikleri ile gümrük müdürlükleri dahil olmak üzere pek çok farklı kurum ve kuruluş yer almaktadır. Bu çeşitlilik sektöre çok geniş kapsamlı bir faaliyet alanı sunmakta ve sektörde yetişmiş uzman personel için de çok geniş iş olanakları yaratmaktadır.

Küreselleşme süreci ve ülkeler arası ticaret sınırlarının ortadan kalkmasıyla birlikte firmalar arasındaki rekabet düzeyi uluslararası boyuta taşınmış ve çok yoğun seviyelere ulaşmıştır. Sürekli artan rekabetle birlikte firmalar, rekabette öne çıkabilmek için, daha uygun koşullarda ürün alıp satabilecekleri yeni pazarlar arayışına koyulmuş, bu durum dış ticaret sektörünün her geçen yıl daha da genişlemesine yol açmıştır. Nitekim ülkemizde de her yeni yılla birlikte hem ithalat hem de ihracat rakamlarında yeni rekorlar kırılmakta, dış ticaret konusunda uzman personel ihtiyacı da bu doğrultuda her geçen yıl artış göstermektedir.

Programın Amacı

Dış Ticaret önlisans programı ile ithalat ve ihracat alanında, sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dış Ticaret Programımızın Tecrübe ve Altyapısı

Okulumuzda 2003-2004 eğitim/öğretim yılında Gümrük İşletme Programı adı altında kurulan program, sonrasında YÖK’ün ilgili mevzuat hükümleri gereği isim değişikliğine uğrayarak Dış Ticaret Programı adını almıştır.

Programımızda, dış ticaret alanında sektör bilgisi ve deneyimine sahip, birikimli, kitap ve makale üreten, yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaktadır. Dış ticaret sektöründe ithalat ve ihracat gümrük beyannameleri yazımında kullanılan Evrim Paket Program yazılımı da bilgisayar laboratuvarımızda mevcut olup, konusunda uzman öğretim elemanımız tarafından zorunlu ders olarak öğrencilerimize okutulmaktadır.

İpsala ilçemizde bulunan İpsala Sınır Gümrük Müdürlüğü ile okulumuz arasında da sıkı bir işbirliği söz konusudur. Gümrük Müdürlüğü’nde görevli personel, programımız içinde çeşitli derslere girmekte ve bu sayede gümrük işleyişinin öğrencilere tanıtılması, onların pratiğe ilişkin bilgilerini desteklemekte, bakış açılarını genişletmektedir. Aynı şekilde program öğrencilerimize İpsala Gümrük Müdürlüğü tarafından belli kontenjanlarda staj imkanları da sunulmakta, öğrencilerimiz bu sayede teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı da bulabilmektedirler.

Dış Ticaret Eğitiminin Kazandıracakları

Öncelikli ilkemiz öğrencilerimizi, dış ticaret sektörü içinde faaliyette bulunan ve yukarıda belirtilmiş olan firma ve kuruluşlarda rahatça iş bulup çalışmalarına yetecek düzeyde mesleki bilgi, yabancı dil ve görgü donanımı ile mezun etmektir. Bu amaçla programımızda teorik düzeyde İngilizce ve Mesleki İngilizce derslerinin yanı sıra pratiğe dayalı ve öğrencilerimizin İngilizce konuşabilme becerilerini de arttırmayı amaçlayan Yabancı Dilde Sözlü İletişim dersi de mevcut bulunmaktadır. Ayrıca tercih eden öğrencilerimiz için isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunmakta, yani öğrencilerimiz istedikleri takdirde 1 yıl yalnızca İngilizce eğitimine ayırıp, akabinde program derslerine geçiş yapabilmektedirler.

Bir diğer önemli husus, yukarıda da değinildiği üzere, öğrencilerimiz eğitim süreçlerinde özellikle gümrük müşavirliklerinde ithalat ve ihracat gümrük beyannamesi yazımında sıkça kullanılan Evrim Paket program yazılımını da öğrenmekte, bu durum öğrencilerimizin henüz daha eğitim hayatlarında sektöre hazır birer nitelikli eleman haline gelmelerini sağlamaktadır. Ayrıca okulumuz ile İpsala Sınır Gümrüğü arasındaki mevcut işbirliği, öğrencilerimizin gümrük müdürlükleri hakkında da detaylı bilgiye sahip olabilmelerine imkan vermekte ve kariyer planlamasında gümrük müdürlüklerinde görev almayı tercih eden öğrencilerimiz için staj ve iş olanakları da sunmaktadır.

Dış Ticaret Mezunlarımızın İş Olanakları

Dış Ticaret programı mezunlarımız, özel sektörde ithalat ve ihracat yapan ulusal ve uluslararası firmalarda, lojistik firmalarında, gümrük müşavirliklerinde, çeşitli bankaların ilgili departmanlarında görev alabilecekleri gibi kamu sektöründe de devlete bağlı gümrük müdürlüklerinde veya benzeri gümrük kuruluşlarında görev yapabilmektedirler.

Ayrıca dileyen öğrencilerimiz için, eğitimlerini 4 yıla tamamlayacak Dikey Geçiş olanakları da mevcuttur.

Dış Ticaret Mezunları İçin Dikey Geçiş Yapabilecekleri 4 Yıllık Bölümler 

 • Bankacılık

 • Bankacılık ve Finans

 • Bankacılık ve Finansman

 • Bankacılık ve Sigortacılık

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • Ekonomi

 • Ekonomi ve Finans

 • İktisat

 • İşletme

 • İşletme Bilgi Yönetimi

 • İşletme Enformatiği

 • İşletme-Ekonomi

 • Lojistik Yönetimi

 • Sermaye Piyasası

 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme

 • Uluslararası Finans

 • Uluslararası Finans ve Bankacılık

 • Uluslararası İşletme

 • Uluslararası İşletmecilik

 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

 • Uluslararası Lojistik

 • Uluslararası Ticaret

 • Uluslararası Ticaret ve Finans

 • Uluslararası Ticaret ve Finansman

 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
Resim Resim Resim Resim
Resim Resim Resim Resim
Bu içerik 27.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 28194 kez okundu.