Dış Ticaret - Ders İçerikeri 3+1


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
(NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

 
1.YARIYIL
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
ZTD 101 Türk Dili-I 2 0 2 2 2
 
Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
ZAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2
 
İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
ZYD 101 Yabancı Dil-I 2 0 2 2 2
 
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
İSL 101 İşletme Yönetimi-I 3 0 3 3 4
 
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek,   İşletmenin Çevresini Tanımak,Talep Analizi ve Tahmini Yapmak,İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek,İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak,Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 101 Mikro Ekonomi 3 0 3 3 4
 
İktisadın kapsamı ve metodu, Kıtlık, Tercih ve üretim olanakları eğrisi, Talep eğrisi, bireysel ve piyasa talebi, Talep eğrisinde kaymalar,Talep esnekliği, Arz eğrisi, bireysel ve piyasa arzı, Arz eğrisinde kaymalar, Arz esnekliği, Arz, talep ve esneklik uygulamaları, Üretim maliyetleri, Piyasa dengesi, Tam rekabet piyasası,Tekel Piyasası, Diğer eksik rekabet piyasaları
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
HUK 100 Temel Hukuk 3 0 3 3 4
 
Hukukun Temel Kavramları, Hukuk Sistemi, Kamu Hukuku, Hakkın Tanımı Ve Türleri,Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması Ve Korunması,Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması Ve Kaybedilmesi,Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler, Aile Hukuku Ve Hükümleri, Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler,Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil, Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri, İcra ve İflas İşlemleri
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 103 Dış Ticaret İşlemleri-I 2 1 3 2,5 3
 
Ticari Belgeler, Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri, Diğer Belgeler,E ve F Grubu Teslim Şekilleri, C Grubu Teslim Şekilleri, D Grubu Teslim Şekilleri, Peşin Ödeme, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredileri ve Akredif
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 105 Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri 2 1 3 2,5 3
 
Mevduatla İlgili Kavramlar, Kredi ile İlgili Kavramlar, Kambiyo Senetleri ile ilgili Kavramlar, Kambiyoya İlişkin Temel Kavramlar, Türk Parası ve Dövizlere İlişkin Hükümler, Kıymetli Maden ve Taşlara İlişkin Hükümler, İhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İthalata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, Görünmeyen İşlemlere Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İthalat ve İhracat Bedellerinin Ödenmesi, Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Kabul Kredili Ödeme, Akreditifli Ödeme ve İşleyişi, Akreditifli Ödemenin Türleri
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
ILT 100 İletişim 2 0 2 2 2
 
Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
BDE 101 Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I 0 1 1 - -
 
SEÇMELİ DERS
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 107 Gümrük İşlemleri 2 1 3 2,5 4
 
Gümrüklerle İlgili Temel Kavramlar, Gümrük Mevzuatı, Gümrüklerde Temsil Yöntemleri, Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli, Gümrük Vergilerinin Hesaplanması, Eşyanın Menşei, Eşyanın Gümrük Kıymeti, Gümrük Rejimleri, Eşyanın Gümrüğe Sunulması, Gümrükçe Onaylanmış İşlem, Gümrük Beyan Yöntemleri, Eşyanın Muayenesi, Eşyanın Tahlili  ve Teslimi
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 109 İşaret Dili 2 0 2 2 4
Öğrenci bu derste Türk İşaret dili hakkında genel bilgi edinir. alfabesini, temel cümle yapılarını, evet hayır sorularını, olumsuz cümleleri zaman ve zamana bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve fiilleri öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrencinin temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 107 Satış Saha Planlaması 2 0 2 2 4
Kişisel hazırlık yapmak, İş planı yapmak, Satış organizasyonu için gerekli dokümanları hazırlamak, Satış ekibi ile günlük toplantılar ve iş dağılımı yapmak, Toplantı gündemini belirlemek,Toplantı için katılımcılara bilgi vermek ve toplantı mekanını hazırlatmak, Gündeme uygun şekilde hazırlanarak toplantıyı gerçekleştirmek, Birimin hangi dönemde ne kadar çalışana ihtiyaç duyacağını öngörülmemek, Çalışanların hangi dönemde izin kullanacakları hakkında bilgi elde etmek, İşlerin aksamayacağı şekilde personel izin planlamasını yapmak,Teşhir ve tanzim mekanlarını düzenlemek, Fuar stantlarını düzenlemek, Çalışma alanını ergonomik şekilde düzenlemek, Gerekli olan birincil ve ikincil verileri toplamak, Birincil ve ikincil veri analiz etmek ve yorumlamak, Kurum yapısına uygun yazılı raporları hazırlamak ve üst yönetime sunmak, Dosyalama ve arşivleme takibini yapmak  
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Toplam Ders Saati Kredi AKTS
DTI 111 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği 2 0 2 2 4
İşletmelerde başlıca girişimcilik yaklaşımları, Girişimcilik Türleri, Girişimciliğin temel fonksiyonları, Girişimciliğe istek duyma/ motivasyon, İş fikri geliştirme, İş planı ve unsurları, Girişimcilik kültürü, İşletme kurma ve geliştirme, Yerel Girişimcilik ve KOBİ’ler, Uluslararası girişimcilik, Girişimcilik Ahlakı. 
 
II.YARIYIL
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
ZTD 102 Türk Dili-II 2 0 2 2 2
 
Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
ZAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2 2
 
Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
ZYD 102 Yabancı Dil-II 2 0 2 2 2
 
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
İSL 102 İşletme Yönetimi-II 3 0 3 3 5
 
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak,Denetim Yapmak,İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, Performansını Değerleme, Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 102 Ticari Matematik 3 0 3 3 4
 
Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satış hesapları,Karışımı hesaplamak, Faiz hesapları, İskonto, Uygulamalar
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 104 Makro Ekonomi 3 0 3 3 3
 
Temel kavramlar, Milli gelir ve çıktının hesaplanması, başlıca Makro ekonomik Okullar, Tüketim ve yatırım, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, İstihdam, Enflasyon, Para Piyasası, Merkez bankası ve para politikası, Maliye Politikası
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 106 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 2 2 2
 
İş sözleşmesi düzenlemek, İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek,İş ilişkisini sonlandırmak,Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek, 4/1-a belgeleri düzenlemek, 4/1-b belgeleri düzenlemek, 4/1-c belgeleri düzenlemek
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
 DTİ 108 Dış Ticaret İşlemleri-II 2 1 3 2,5 4
 
Dış Ticaret Mevzuatını Oluşturan Unsurlar, İhracat Mevzuatı, İhracatçılar Birliğine Üyelik İşlemleri, Özellik Arz Etmeyen İhracat, Özellik Arz Eden İhracat, İhracat Sürecinin Aşamaları, İthalatta Kayıt İşlemleri, İthalatta İşlem Sürecinin Aşamaları
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
BDE 102 Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II 0 1 1 - -
 
SEÇMELİ DERS
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
BTP100 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 3 2,5 4
 
İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler,Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 112 Elektronik Ticaret 2 0 2 2 2
 
Elektronik Ticarete İlişkin Temel Kavramlar, Elektronik Ticaret Mevzuatı, Elektronik Sözleşmeler Elektronik İmza, Elektronik Ticaret Araçları, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Elektronik Ticaret Yöntemleri, Elektronik Ticarette Ödeme Şekilleri
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 114 Çevre Koruma 2 0 2 2 2
 
Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 116 İhracat Teknikleri 2 0 2 2 2
Uluslararası ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olmak, Uluslararası satış anlaşmaları hazırlama için gerekli ön hazırlıkları yapmak, Uluslararası ticaret için gerekli belgeleri hazırlatmak, Uluslararası ticaret için ödeme ve teslim şekillerini uygulamaya yardımcı olmak. 
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 122 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 2 2 4
Müşteriler ile iletişim kurmak, Müşterilerin sınıflandırılmasına yardımcı olmak, Online tüketici davranışları ile ilgili bilgileri yorumlamak, Geleneksel tüketici davranışları ile ilgili bilgileri yorumlamak, Randevu düzenlemek ve izlemek,Müşteriyi ağırlamak,Müşteri değeri yaratmak konusunda katkı sağlamak, Müşteri memnuniyetinin ölçümüne katkı sağlamak, Müşteri şikayetleri yönetimine katkı sağlamak  
III.YARIYIL
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
MVU 100 Genel Muhasebe 3 1 4 3,5 5
 
Genel bilgiler, Bilanço ve hesaplar, Muhasebe sistemi, Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Yabancı kaynak hesapları, Öz kaynak hesapları, Gelir tablosu hesapları, Ticari belgeler, Sipariş-İrsaliye-Fatura, Kasa işlemleri, Personele ilişkin muhasebe işlemleri, Cari hesap, Banka işlemleri, Çek senet işlemleri, Proforma fatura, Finansal raporlar, Bütçeleme, İlave yatırımlar
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 201 Ticaret Hukuku 3 0 3 3 4
 
Ticaret Hukukunun yapısı,Ticari İş, Ticari Sözleşmeler, Ticari Yargı Sistemi, Dava Açma Süreleri,Ticaret Sicil Memurluğu, Unvan, Marka ve Patent, Ticaret Şirketleri, Ticaret Şirketleri, Pay Senetleri ve Sermaye Araçları, İflas ve Rehin, Kıymetli Evrak, Kambiyo Senetleri Kavramı
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 203 Uluslararası İktisat-I 3 0 3 3 2
 
Uluslararası Ticaret Teorisi, Merkantilistler ve Fizyokratlar, Klasik Ticaret Teorileri, Faktör Donatım Teorisi, Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri, Dış Ticaret Politikasının Amaç ve Araçları, Korumacılığı Savunan Görüşler, Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri,Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 205 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2 0 2 2 2
 
Türkiye Ekonomisine kısa bakış, Türkiye Ekonomisinin Sosyo–Ekonomik Göstergeleri, Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi,Sanayi Sektörü,Tarım Sektörü, Türkiye’de Dış Ticaretinin Genel Yapısı,Türkiye’nin Dış Ticaretinin Ülkelere Göre Dağılımı, AB’nin Tarihi Gelişimi, AB’nin Genişleme Süreci, AB’nin Kurumları, Türkiye AB İlişkileri,Türkiye ile AB Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 209 Dış Ticarette Standardizasyon 2 0 2 2 2
 
Standardizasyona İlişkin Temel Kavramlar, Standardizasyonun Amaç ve İlkeleri,Standardizasyonun Sağladığı Yararlar,Standardizasyon Çeşitleri, Ulusal Standardizasyon Kuruluşları, TSE’nin Belgelendirme Faaliyetleri, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları, İhracatta Standardizasyon Uygulamaları, İhracatta Standardizasyonun amaç ve İlkeleri, İhracatta Standart Denetimini İlişkin Kullanılan Belgeleri, İhracatta Standart Denetimine İlişkin Mevzuat
 
Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Teorik Uygulama Toplam Ders Saati Kredi AKTS
DTI 223 Mesleki Yabancı Dil - I 3 2 0 2 2 4
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Dış Ticaret Terminolojisi ve Teknik Terimler, İthalat – İhracat İşlemleri, Fatura Kesimi, Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekillerinin Kullanılması
Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Teorik Uygulama Toplam Ders Saati Kredi AKTS
DTI 207 Lojistik 3 3 0 3 3 3
Standardizasyona İlişkin Temel Kavramlar, Standardizasyonun Amaç ve İlkeleri, Standardizasyonun Sağladığı Yararlar, Standardizasyon Çeşitleri, Ulusal Standardizasyon Kuruluşları, TSE’nin Belgelendirme Faaliyetleri, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları, İhracatta Standardizasyon Uygulamaları, İhracatta Standardizasyonun amaç ve İlkeleri, İhracatta Standart Denetimini İlişkin Kullanılan Belgeleri, İhracatta Standart Denetimine İlişkin Mevzuat.  
 
SEÇMELİ DERS
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 211 Serbest Bölgeler 2 0 2 2 2
 
Serbest Bölgelerin Tanımı, Serbest Bölgelerin Çeşitleri, Serbest Bölgeler İşletmeciliği, Serbest Bölgelerde Dış Ticaret Uygulamaları, Serbest Bölgelerde Kullanılan Belgeler, Serbest Bölgeler Mevzuatı, Serbest Bölgeler Muhasebe Uygulamaları, Serbest Bölgeler Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Serbest Bölgeler vergi uygulamaları
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 213 Gümrük Mevzuatı-I 2 1 3 2,5 3
 
Tanımlar, Hak ve Yükümlülükler, Kararlar, Bilgi, Eşyanın tarifelere ayrılması, Menşei, Kıymet, Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve Çıkışı, Özet Beyan, Eşyanın Gümrüğe sunulması, Boşaltılması, Geçici depolama, Gümrükçe onaylanmış işlemler, Beyanlar, Serbest Dolaşıma Giriş rejimi, Transit Rejimi, Antrepo Rejimi, Dahilde işleme Rejimi
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 215 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 0 2 2 1 3
 
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma,Sunumu Yapma
 
 
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 217 Anayasa Hukuku 3 0 3 3 3
 
Türkiye'de Anayasal Gelişmeler, Devletin Temel Nitelikleri, Temel Hak ve Hürriyetler, Devletin Hukuki Fonksiyonları, Yasama, Yürütme, Yargı, Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Rejimi, Anayasa ve Milletlerarası Hukuk,  
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 219 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 2 0 2 2 3
 
Ekonomik Entegrasyonlar, Ekonomik Entegrasyon Şekilleri, Ekonomik Entegrasyonların Etkileri, Amerika Kıtasındaki Entegrasyonlar, Avrupa Kıtasındaki Entegrasyonlar, Diğer Kıtalardaki Entegrasyonlar, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Uluslararası Finansal Kuruluşlar
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 221 Marka Yönetimi 2 0 2 2 2
Markanın tanınmasını ve duyurulmasını sağlamak, Marka konumlandırma ile satış strateji ve uygulamalarını uyumlaştırmak, Marka stratejilerini takip etmek ve buna uyumlu davranmak, Rakiplerin marka stratejilerini takip ederek markayı yeniden yapılandırmak,  
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS   
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
TUR 211 İnsan Kaynakları 2 0 2 2 3
 
Oda Durum Raporları, Çalışma Çizelgesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar, İş Kanunu
İşletme Kuralları, Değerlendirme Kriterleri, Çalışma Ortamını Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar, Ast-Üst Koordinasyonu, Bilgi Verme Yöntemleri, Motivasyon,Toplam Kalite, Stratejik Plan, Yerli ve Yabancı Basılı Kaynaklar, Mesleki Organizasyonlar, Hizmet içi Eğitimler
 
IV.YARIYIL
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 202 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2 1 3 2,5 3
 
Dış ticaret işlemlerinde muhasebe, Dış ticarette hesap planı, Kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları, Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları, Dış ticaret işlemlerinde KDV, Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler, İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İthalat işlemlerinde KDV
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 204 Uluslar arası Finansman 3 0 3 3 3
 
Uluslararası Finansal Sistem, Döviz Kuru Politikası, Döviz Piyasası,Döviz Opsiyon İşlemleri, Sermaye Piyasası, Leasing, Factorıng, Forfaiting, Exımbank Kredileri, Üretime Yönelik Teşvikler, Tanıtıma Yönelik Teşvikler
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 206 Uluslar arası İktisat-II 3 0 3 3 3
 
Döviz Ve Döviz Piyasasının Tanımı ve Özellikleri, Döviz Piyasasının Çeşitleri ve Fonksiyonları, Döviz Kurunun Oluşumunu ve Döviz Kuru Çeşitleri, Bankalar ve Döviz Piyasası, Ödemeler Bilançosunun Tanımı ve Önemi Ödemeler Bilançosunun Ana Hesapları, Ödemeler Bilançosu Dengesizliklerinin Nedenleri, Ödemeler Bilançosu Açıklarını Önlemeye Yönelik Politikalar, Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi, Uluslararası Özel Sermaye Akımları, Uluslararası Para Piyasası, Uluslararası Sermaye Piyasası
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 208 Uluslararası Pazarlama 2 0 2 2 4
 
Uluslararası Pazarlamaya İlişkin Temel Kavramları, Ülkelerin Ekonomik Olarak Sınıflandırılması, Uluslararası Ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi, Teknolojik Çevre, Uluslararası Pazarlama Ve Kültür İlişkisi, Kültür ve Satınalma Davranışları, Politik ve Yasal Çevre, Amaç ve Kapsamına Göre Pazar Araştırma Türleri, Uluslararası Pazarlama Araştırması, Uluslararası Pazarlama Araştırma Süreci, Uluslararası Pazarlama Stratejileri
 
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 210 Mesleki Yabancı Dil 2 2 4 3 4
 
Telefonda görüşme, Not alma, Metin okumak, Yazı yazma, Yazıyı düzeltme, Ticari yazışmalar, Standart yazılar, Dil farklılıkları, Deyimler, Yüz yüze görüşme
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 218 Dış Ticarette Paket Programlar 0 2 2 1 2
 
İhracat Entegre Programı, İhracat Sipariş Takibi, İhracat Yükleme Takibi ve İhracat Evrakları Hazırlama,İhracat Beyannamesinin Hazırlanması, İhracat İşlemlerinin Takibi, İthalat Entegre Programı, İthalat Sipariş Takibi, İthalat Beyannamesinin Hazırlanması ve Tescili, İthalat İşlemlerinin Dahilde İşleme İzin Belgelerine Saydırılması, İthalata İlişkin Raporlamanın Yapılması, Gümrük Tahakkuk Hesaplaması, G.T. I.P Takibi, Gümrük Belge Uygulamaları
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTI 212 Meslek Etiği 2 0 2 2 2
 
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
 
SEÇMELİ DERS
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 214 Mesleki Yazışma ve Dosyalama Teknikleri 2 0 2 2    3
 
Ticari Yazışmada Uyulacak Ana İlkeler, Temel Ticari Kelimeler ve Cümleler, İş Mektuplarının Anlatım Ve Şekil Yönünden Bölümleri, İş Mektuplarının Yazılması, Yazı Düzenleme ve  Telefon Görüşmeleri, İnternet Ortamında İngilizce Yazışma Teknikleri, Uluslararası Ticari Kısaltmalar, Teslim ve Ödeme Şekillerine İlişkin Kısaltmalar, Dış Ticaret Belgelerine İlişkin Kısaltmalar, Dış Ticarette Kullanılan Terimler ve Yazışma Yöntemleri, Bankacılık Terimleri Ve Yazışmaları, Akreditifli ödemeye ilişkin yazışmalar, Vesaik Mukabili ödemeye ilişkin yazışmalar, Diğer ödeme şekillerine ilişkin yazışmalar
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 216 Gümrük Mevzuatı-II 2 1 3 2,5 3
 
Gümrük Kontrolü altında işleme rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, İhracat Rejimi, Serbest Bölgeler, Yeniden ihraç, imha terk, Gümrük Vergilerinden muafiyet ve istisna, geri gelen eşya, Sınır ticareti, posta gümrük işlemleri, Tasfiye, Gümrük Yükümlülükleri, Vergilerin Tahakkuk, Tebliğ ödenmesi, Teminat, Yükümlülüğün sona ermesi, Vergilerin geri verilmesi ve kaldırılması, İşletmelerin yükümlülükleri, Fazla çalışma, Gümrüklerde İş Takibi, Cezalar, İtirazlar.
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 220 Gümrük Vergi İşlemleri 2 1 3 2,5 3
 
Eşyaların tarifelendirilmesi, Verginin Tahakkuku, Tebliğ ve Tahsili, Gümrük Vergisi, ÖTV, KDV, Vergi tahakkukuna ilişkin belgeler, düzenlenmesi.
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 222 Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi 2 0 2 2 3
 
Kaçakçılık sayılan fiiller, Devletin mahalli idarelerin, Belediyelerin ve bunlara ait müesseselerin sorumluluğu. Aramalar, Cezai usulü hükümler, Teşkilat.
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
DTİ 224 Halkla İlişkiler 2 0 2 2 3
Genel amaçlar, Görev ve sorumluluklar, Halkla ilişkilerde mesaj, kamuoyu ve medya ile ilişkiler, Sponsorluk. 
 
 
 
 
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Teorik Uygulama Toplam Ders Saati Kredi AKTS
DTI 210 Mesleki Yabancı Dil - II 4 2 2 4 3 4
Telefonda görüşme, Not alma, Metin okumak, Yazı yazma, Yazıyı düzeltme, Ticari yazışmalar, Standart yazılar, Dil farklılıkları, Deyimler, Yüz yüze görüşme. 
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS   
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
BYA 204 Bilgi Yönetimi 2 0 2 2 3
 
Yayın belirleme, Karar alma, Yazılı ve yazılı olmayan kurallar
Memorandum (Bildirge),Bilgi verme, Çevresel analiz, Çevresel analiz teknikleri, Çevresel değişkenleri sınıflama, Vizyon ve misyon
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
ELT303 Ofis Uygulamaları I 2 0 2 2 3
Belge hazırlayıp biçimlendirmek, Belge denetim yazımlarını kullanmak, Belgeye ekleme ve düzenleme yapmak Sayfa düzenlemesi yapmak, Sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak, Belgeyi yazıcıdan çıkarmak, Belge içine tablo oluşturmak, Belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak, Klavye hızlı erişim fonksiyonları tanımlamak, Özgeçmiş hazırlamak, Dilekçe yazmak, Resmi yazı yazmak, Resmi yazıları postalamak, Tablo ve grafik oluşturmak, Tablolarda
 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
ELT304 Ofis Uygulamaları II 2 0 2 2 3
 
Ders içeriği ile ilgili sunum hazırlama,veritabanı oluşturma,veritabanı raporu oluşturma,web işlemleri yapma  
 
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Top.Ders DersKredi AKTS
ELT302 Enerji Yönetimi 2 0 2 2 3
Türkiyenın genel enerji durumu, Türk sanayisinin yapısı, enerji tüketimi, enerji yönetimi, ölçü aletleri ve ölçüm teknikler, kazanlarda enerji verimliliğinin arttırılması,Elektrik sistemleri, aydınlatmada enerji tasarrufu, ekonomik analiz yöntemleri, çevre, alternatif enerji kaynakları, bileşik ısı-güç üretim sistemleri 
Dersin Kodu Dersin Adı<
Bu içerik 19.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 45 kez okundu.