Laboratuvar - Ders İçerikleri

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU
 LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 
I.YARIYIL
 
ZAİ 101- ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ- I
İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan.
 
ZTD 101-TÜRK DİLİ – I
Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.  
 
ZYD101 -YABANCI DİL – I  
To be (am, is, are), Possessiveadjectives (my, your, her), Articles (a, an), Numbers, Questionwords (what, why, etc.), Possessive’s (Taner’s), Present Simple, Prepositions (in, on, at, etc.), There is/ Thereare, Some/Any, This / That / These / Those, PresentContinuous Tense, Simple Past Tense
 
LT 101 –GENEL BİYOLOJİ
Biyolojiye Giriş ve Bilimsel Yöntemler, Canlıların Sınıflandırılması, Canlılar Alemi / Monera, Mantarlar ve Protista Alemi, Canlılar Alemi / Bitkiler Alemi, Canlılar Alemi / Hayvanlar Alemi, Hücrenin Kimyasal Yapısı,Hücre Yapısı ve organelleri, Bitki ve hayvan hücresi,Madde Alınımı ve Taşınımı, Hücre Metabolizması/ kemosentez, fotosentez, Hücre metabolizması, solunum, Eşeyli üreme, Eşeysiz üreme.  
 
LT 103 –GENEL KİMYA I
Maddenin özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazların özellikleri ve gaz kanunları, termokimya. Kimyasal Birleşme Kanunları, Kimyasal Bağlar ve Molekül Yapıları, Çözelti Derişimleri
 
LT 105- MATEMATİK
Giriş, Sayılar, Matematik İşlemler, Logaritma, Sayısal Hesaplama, Denel Bulguların Sunulması, Deney Hataları, Deney Hatalarının Sonuca Etkisi, Sonucun Yorumu, Grafikten ve Analitik Bağıntıda Değer Bulma, Cetvelden Değer Bulma, Koordinat Sistemleri (Kartezyen Koordinatlar, Düzlemsel Polar Koordinatlar, Küresel Polar Koordinatlar, Küresel Polar Koordinatlar, Silindirik Koordinat sistemi ve Kompleks Düzlem). Fonksiyonlar ve Grafik ile Gösterilmesi. Diferansiyel (Türev) İşlemleri (Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Fonksiyonların Türevleri), Operatörler ve Eigenvalue İfadeler, İntegral İşlemler, Diferansiyel Denklemler.
 
 
 
LT 107- TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
Temel Bilgisayar Kavramları, Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci (Word), Elektronik Tablo (Excel), Veri Tabanı Kullanman (Access), Sunu (Power Point), Bilgi Ağları Kullanma: İntemet, E-mail, Web Sayfası Tasarımı
 
LT 109-TOPRAK BİLGİSİ
Toprak ana materyalleri, toprak oluşumunda ayrışma, toprak oluşum faktörleri, toprak profili, toprağın fiziksel özellikleri, toprak mineralleri, organik madde, toprak canlıları, toprağın kimyasal özellikleri, toprak suyu, toprak verimliliği, toprakların sınıflandırılması.
 
 
I. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
 
LT 111- GENEL ENTOMOLOJİ
Hayvanların sınıflandırılması, Böceklerin yarar ve zararları, Böceklerin dış yapısı, Böceklerin iç yapısı ve işleyişi, Böceklerde üreme ve gelişme.
 
LT 113 -LABORATUVAR TEKNİKLERİ ve GÜVENLİĞİ
Laboratuvar çalışmalarında dikkat edilecek hususlar, Analiz metotları, Damıtma, Ekstraksiyon Süzme, Çözelti hazırlama, Spektrofotometrik analiz yöntemleri. Laboratuvarı bekleyen araç-gereç, kimyasal ve kişisel kaynaklı olası laboratuvar kazaları ve önlemleri, kimyasal maddelerin tanınması, toksik, patlayıcı, parlayıcı maddeler, asitler-bazlar, radyoaktivite hakkında genel bilgiler ve bu kimyasallar ile güvenli çalışma kuralları, laboratuvar güvenlik ekipmanlarının tanınması ve kullanım prensipleri.
 
LT 115 AB ve TÜRK TARIMI
Avrupa birliğinin doğuşu ve gelişimi, Avrupa birliğinin birimleri, Avrupa Birliğine katılım safhasında Türkiye ve Avrupa tarımı karşılaştırılması. Avrupa Birliğini ortak tarım politikaları, Türkiye ve Avrupa tarımında uygulanan politikalar karşılaştırılması.Türkiye tarımının AB ülkelerine entegrasyonunda karşılaşacağı zorluklar ve uyması gerekli kurallar.
 
II. YARIYIL
ZTD 102 -TÜRK DİLİ II
Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.  
 
ZAİ  102- ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ -  II
Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar 
 
 
 
 
ZYD 102- YABANCI DİL – II
Can / Can’t (Ability), Comparatives, Present Perfect Tense, Present Perfect Tense vs. Simple Past Tense, Havegot / Has got, Superlatives, Future Tense (Will), Could, NearFuture Tense (be goingto), Must, haveto (Modals),
 
LT 102 BİTKİ BESLEME ve GÜBRELEME
Bitki besin maddeleri. Makro ve mikro besin elementleri. Bitkiler üzerindeki etkileri, eksiklik belirtileri, bahçe bitkilerinin üretiminde kullanılan gübre çeşitleri, Organik ve inorganik gübrelerin tanıtımı. Özellikleri ve topraktaki etkinlikleri. Gübreleme yöntemleri, gübreleme zamanı, yeni gübreleme teknikleri, Sulama suyu ile gübreleme sistemi ve özellikleri.
 
LT 104 –GENEL KİMYA II
Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlarla ilgili temel kavramlar ve Bağ kuramları, kimyasal denge, Asit ve bazlar, Termokimya, Entalpi, Kimyasal Tepkimelerin Hızı, Kimyasal tepkimelerde denge, Çözünürlük dengesi.
 
LT 106 –GENEL MİKROBİYOLOJİ
Mikroorganizmalar; tanım, Sınıflandırma ve isimlendirme prensipleri. Bakteriler; Sınıflandırma, morfoloji, üreme ve ölüm. Küfler; Sınıflandırma, morfoloji, üreme. Mayalar; Sınıflandırma, morfoloji, üreme. Virüsler. Doğal flora. Vücut florası. Patojenite ve toksisite. Metabolizma. Mikroorganizma genetiği ve genetik madde aktarımı. Seroloji ve prensipleri.
 
LT 108- GENEL EKOLOJİ
Ekolojinin tanımı, kapsamı ve ekolojinin temel kavramları. Bitkilerin büyüme, gelişme ve yayılışını etkileyen çevre faktörlerinin incelenmesi, kontrolü ve yönetimi. Ekosistemin yapısı, fonksiyonel unsurları, dinamiği. Ekosistemlerde prodüksiyon ve biyokimyasal çevrimler.
 
LT 110 –TARLA ve BAHÇE BİTKİLERİ
Serin (Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale) ve sıcak (çeltik, mısır ve darılar) iklim tahıllarının tanımı, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, iklim ve toprak istekleri. Yemeklik tane baklagillerin kökeni ve sistematik özellikleri, morfolojik ve fizyolojik yapıları, adaptasyon özellikleri, besin ve sağlık değerleri. Bahçe bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik esasları, bahçe bitkilerinde üretim tekniği, kültürel uygulamalar, bahçe bitkilerinde olgunluk, hasat ve muhafaza.
 
 
II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
 
LT112 GIDA ve KATKI MADDELERİ
Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları, toksikolojisi, özellikleri ve üründe meydana getirdiği değişiklikler.
 
LT 114 GIDA TEKNOLOJİSİ
Gıdaların kimyasal bileşimi. Su, protein, yağ ve mineral maddeler. Enzim,  vitamin, renk, tat ve koku maddeleri. Gıdaların bozulması. Gıdaların muhafaza yöntemleri,Gıda katkı maddeleri. Konserve meyve suyu üretim teknolojisi. Hububat, bitkisel yağ, çay, şeker, et ve mamulleri, fermantasyon teknolojisi.
 
 
 
LT 116 SU MEVZUATLARINI DEĞERLENDİRME
Dünya’da ve Türkiye’de kullanılan su kalite kriterlerinin ve mevzuatlarının tanıtılması ve değerlendirilmesi. İçme, kullanma ve yüzeysel su kalitesi yönetimi ile ilgili Türkiye ve Dünyadaki mevzuatların değerlendirilmesi. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik su kalite parametrelerinin ilgili mevzuatlara göre değerlendirilmesi.
 
 
III. YARIYIL
 
LT 201-BİTKİ ve TOPRAK ANALİZLERİ
Bitki analizlerinin genel amacı, yapılmasındaki yararları, bitki örneklerinin alınması, analize hazırlanması ve örneklerin yaş, kuru yakılması ile bitki örneklerinde N, P, K, Na, Ca, Mg, S, Fe, Mn, B, Mo, Cu ve Zn analizlerinin yapılması ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi.Toprak örneklerinin analizlerinde kullanılan çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan birimlerin açıklanması ve örneklendirilmesi, toprak örneklerinin alınmaları ve analize hazırlanması, kurutma, öğütme, eleme ve saklama yöntem ve yöntem kritiği. Fiziksel ve kimyasal toprak analizleri. Toprak besin maddeleri analizleri (N, P, Ca, Mg, Na, S, Fe, Zn, B ve Mo gibi) ve alınan sonuçların değerlendirilmesi.
 
LT 203- BİTKİ FİZYOLOJİSİ
Bitik fizyolojisinin tanımı, bitki metabolizma fizyolojisi. Bitki büyüme - gelişme ve hareket fizyolojisi. Bitkilerde su ve mineral besin maddelerin alınması, taşınması ve organik madde yapımı (fotosentez), solunum, transpirayon, çimlenme, sürme, gelişme, dinlenme, çiçeklenme, meyve tutumu, tohum oluşumu ve bitkilerde ölüm olaylarının fizyolojisi.
 
LT 205- ÇAYIR –MER’A ve YEM BİTKİLERİ
Yem bitkileri ile ilgili genel bilgiler, Yem bitkilerinin tanımı, Yem bitkilerinin sınıflandırılması, Baklagil yem bitkileri, Buğdaygil yem bitkileri. Hastalık ve zararlıları.
LT 207-SU ANALİZLERİ
Sulama sularının kalite kriterleri ve kalite sınıflandırılması, suyun genel fiziksel ve kimyasal özellikleri, sulamada tuzluluk sorunları, yıkama ve yıkama gereksinimi, tuzlu ve sodyumlu toprakların iyileştirilmesi. Sulama suyundaki; anyonların belirlenmesi, sularda bulunan anyonlar ve analiz yöntemleri, karbonat ve bikarbonat belirlenmesi, klorür belirlenmesi, sülfat belirleme yöntemleri, hesaplama yoluyla sülfat belirlenmesi, laboratuvar yöntemi katyon analizleri, Na, K, Ca, Mg analizleri, gravimetrik ve titrasyon yöntemleri.
 
LT 209-TOHUMLUK KONTROL ve SERTİFİKASYON
Çalışma örneğinin elde edilmesi, Fizik analiz, Çimlendirme testleri, Tohumlarda uygulanan laboratuvar standartları, Ağırlık testleri, Nem analizi, Çeşit ayrım yöntemleri.
 
LT 211-BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ
Çiçek ve Bitkilerde Eşey Dağılımı, Gymnosperm Çiçeği ve Gelişmesi, Döllenme ve Embriyo Gelişimi, Angiosperm Çiçeği ve Çiçek Organları, Anter Gelişimi ve Polen Oluşumu, Karpel (Dişi Organ), Ovul Tipleri ve Gelişimi, Mikrosporogenesis, Erkek Gamet, Megasporogenesis, Dişi Gamet, Embriyo Kesesi Tipleri ve Döllenme (Çift Döllenme), Endosperm Gelişimi ve Tipleri.
 
 
 
LT 213-ANALİTİK KİMYA
Kalitatif analiz, çözelti kavramı ve derişimleri, çözeltilerde tanecik özellikleri, asit baz dengeleri, asidik ve bazik tuz dengeleri, tampon çözeltiler, çökelme ve çözünme dengeleri, kompleksleşme dengeleri, yükseltgenme-indirgenme dengeleri.
 
 
III.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
 
LT 215- ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Laboratuvar ve arazi çalışmaları sonucunda elde edilen tüm verilerin ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi ve yorumlanması.
 
LT 217 –İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
Laboratuvar ve arazi çalışmaları sonucunda elde edilen tüm verilerin bazı mono ve multi istatistiki teknikler kullanılarak değerlendirilmesi.
 
LT 219- TARIMSAL ÜRÜN EKSPERLİĞİ
Tarım ürünlerinde kalite, kalite yönetimi, kalite maliyetleri, Kalite kontrol, Kalite kontrolün amaçları ve yararları, Standardizasyonun gelişim süreci. Standardizasyonun tanımı, konusu, amaçları ve ilkeleri, Tarım ürünlerinde standardizasyon, Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağladığı faydaları, ulusal ve uluslararası standartlar. Değer tespit kriterleri.
 
 
IV. YARIYIL
 
LT 202 - ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME
Günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen çevre kirliliğinin nedenleri, etkileri ve sonuçları. ÇED raporu hazırlama; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar.
 
LT 204- GIDA ANALİZLERİ
Gıdalarda kalite kriterleri ve özellikleri. Gıda maddelerinden örnek alma, saklama ve analize hazırlama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar. Gıdalarda kalite kontrol amacı ile yapılan fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik analizler.
 
LT 206 - DEPOLANMIŞ ÜRÜN HASTALIK ve ZARARLILARI
Depolanmış ürünlerde görülen hastalıklar ve mücadele yöntemleri, Depolanmış ürün zararlıları ve savaşımları. Laboratuvarda zararlıların teşhisi, kültürü konularında uygulama.
 
LT 208- GÜBRE ANALİZLERİ
Toprakların gübre ihtiyacının saptanması, Gübre ihtiyacı tayin yöntemleri, Biyolojik yöntemler, Kimyasal (Ekstraksiyon) Yöntemler, Toprak verimliliği ile ilgili bazı kanunlar, Toprağa uygulanacak gübre miktarının tespiti.
 
 
 
LT 210- MEYVE-SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI
Meyve ve Bağlarda ekonomik zarara sebep olan hastalıkların tanımı, ülkemizdeki yaygınlık durumları, hastalık etmenlerinin biyoloji ve biyo-ekolojileri, bu hastalıklara karşı en uygun savaşım yöntemleri. Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler, sert kabuklular, subtropik meyveler ve bağ alanlarında görülen zararlılar (nematodlar, akarlar, böcekler vd.) tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaşımları. Sebzelerdeki hastalıkların önemi, belirtileri, hastalık etmenlerinin tanısı, hayat çemberleri ve savaşımları. Sebzelerin  açık alan ve örtü altı yetiştiriciliğinde sorun olan önemli zararlılarının (Rodentia, Gastropoda, Nematoda, Acarina, Insecta,) tanınmaları, zarar şekilleri,  biyolojileri,  ekolojileri ve savaşım yöntemleri (Kültürel, Biyolojik, Kimyasal ve Entegre zararlı yönetimi).
 
LT 212- TARIMSAL SAVAŞIM YÖNTEMLERİ ve İLAÇLARI
Tarımsal savaşımın amacı ve hedefi, Savaşım yöntemleri (Kültürel, Kanunsal, Fiziksel ve Mekaniksel, Biyolojik, Biyoteknolojik Kimyasal ve Entegre Savaşım) Pestisit grupları ve bunların etkilediği zararlı ve hastalık etmenleri, Pestisitlerin insan, hayvan sağlığına ve çevreye olan yan etkileri.
 
LT 214- YEM ANALİZLERİ
Kaba yemler, enerji yemleri, protein ek yemleri, koruma yemler, mineral ve vitamin ek yemleri. Büyüme faktörleri. Rasyon ve karma yem tanımı. Rasyon hazırlanmasında genel kriterler ve rasyon yapımı. Yem katkı maddeleri. Hayvan besleme alanında biyoteknoloji. Yemlerin besin değerilerinin saptanması, Yemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik incelenmesi.
 
IV.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
 
LT 216- MESLEKİ İNGİLİZCE
Laboratuvar Teknolojisi programı için gerekli kelime bilgisi, Türkçe'denİngilizce'ye çeviri teknikleri, seminer, akademik yayın ve ingilizce CV hazırlama teknikleri.
 
LT 218- TEKNİK PROJE
Çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak proje başvurularda sunulacak, Teknik Proje hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, Teknik Projenin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması.
 
LT 220-TARIM ÜRÜNLERİNİN İŞLEMESİ
Tarımsal ürünlerde gruplandırma ve genel yapıları, tarımsal ürünlerde kalite kriterleri, kalite kriterlerini etkileyen faktörler, değerlendirmenin genel esasları, besin teknolojisinde temel işleme şekilleri, teknolojik ürünlerinin kalitesi ve etkileyen faktörler, değerlendirme mikroorganizmalar, konserve yapımı, meyve suyu üretimi, kurutma, dondurma ve dondurarak muhafaza, fermantatif değerlendirme.
 
Ek Dosyalar
Bu içerik 23.05.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7592 kez okundu.