Lojistik - Ders İçerik

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU
LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 
I. SINIF GÜZ YARIYILI
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ZTD 101 Türk Dili-I 2 0 2 2
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ZAİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2
İnkılâp ve benzeri kavramları kavrayabilme, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmaları ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına etkisini kavrayabilme, Türk İstiklâl Savaşını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu kavrayabilme.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ZYD 101 Yabancı Dil-I 2 0 2 2
Öğretilen yabancı dili doğru olarak anlayabilme, okuyabilme ve konuşabilme.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 101 Genel Ekonomi 2 0 2 4
İktisadın tanımı, yöntemi, temel kavramlar, arz ve talep kavramları, esneklikler, fayda, tüketici davranışları, üretim maliyetleri, üretici dengesi, piyasa dengesi, tam  rekabet piyasası, tekel piyasası ve diğer eksik rekabet  piyasaları.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 103 Genel İşletme 3 0 3 4
İşletmenin tanımı, işletmenin kuruluş amaçları, kuruluş şekilleri, işletmenin sınıflandırılması, türleri ve kapasitesi, işletmeler arası işbirliği şekilleri, işletmecilikte geçerli olan ilkeler. Yönetimin tanımı, yönetimin işlevleri, yönetim ve yönetici özellikleri, pazarlama, üretim, üretim planlaması, finansman, insan kaynakları, Ar-Ge.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 105 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 2 3
Hukuk kavramı, hukuk kurallarının niteliği ve hukuk sistemi, kamu hukuku ve özel hukuk dalları, hukukun kaynakları, hakkın tanımı ve türleri, hakkın kullanılması ve korunması, şahıs, şahıs türleri ve ehliyetler, borç ilişkisi ve sorumluluk, yargı ve türleri.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 107 Lojistiğin Temel İlkeleri -I 2 0 2 3
Lojistik sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi, lojistiğin öneminin açıklanması,lojistikle ilgili temel kavramlar, lojistiğin temel ilkeleri, lojistik sektörünün ülke ekonomisine katkısı, lojistik hizmetlerinin sınıflandırılması, uluslararası ticari alanlarda lojistik hizmetinde meydana gelen gelişmeler.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
MAT 101 Matematik -I 2 0 2 3
Kümeler, sayılar denklemler ve eşitsizlikler. Fonksiyon kavramı, üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Türev ve integral. Matris ve determinantlar. Oranlar, yüzde hesaplamaları, dış ve iç iskonto kayıpları, ayarlar, finansman alanında ve bankacılıkta kullanılan ve bileşik faize dayalı matematik yöntemler

SEÇMELİ DERSLER
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 109 Genel Muhasebe 3 0 3 3
Muhasebenin tanımı, muhasebenin ilkeleri, bilanço ve gelir tablosu, muhasebe defter ve belgeleri, muhasebe süreci, mal alım ve satım incelemelerinin sürekli envanter yöntemine göre kayıt edilmesi. Hazır değerler ve menkul kıymetler, alacaklar duran varlıklar, borçlar, mali borçlar, öz kaynaklar, gelirler ve giderler, dönem sonu envanter işlemleri, hesapların kapatılması, dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 111 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 4
Temel kavramlar, tüketici pazarları ve endüstriyel pazarlar, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, mamul ve fiyat kavramlarının açıklanması, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım yöntemleri, pazarlamada tutundurma faaliyetleri, pazarlama araştırmasının açıklanması, pazar araştırma yöntemleri, pazarlama yönetimi ve uluslar arası pazarlama yönetimi.


I. SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ZTD 102 Türk Dili-II 2 0 2 2
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ZAİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu sağlayan Atatürk İnkılâplarını kavrayabilme, Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esaslarını kavrayabilme, Atatürk İlkelerinin doğuş sebeplerini ve Atatürk ilkelerini kavratmak.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ZYD 102 Yabancı Dil-II 2 0 2 4
Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 102 Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 3
Dış ticarete genel bakış, geçmişten bugüne dış ticaretin gelişimi, dış ticarete gereksinim duyulmasının nedenleri, MTO, Tacir sıfatının kazanılması, uluslararası satış sözleşmeleri, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, örnek uygulamalar.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 104 Lojistiğin Temel İlkeleri-II 2 0 2 3
Temel lojistik kavramlarının tanıtımı, tedarik zincirleri ve uygulama alanları, lojistiğin fiziksel dağıtım ve tedarik ağı sistemlerinin açıklanması, dış kaynak kullanımı, lojistik bilgi sistemleri, entegre lojistik ve lojistiğin temel fonksiyonlarının tanıtımı. 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 106 Lojistik İktisadı 2 0 2 2
Gayri safi milli hasıla-milli gelir ve hesaplanması, istihdam ve işsizlik, milli  gelir ve istihdamı belirleyen faktörler, çarpan mekanizması, kapalı ve açık ekonomilerde milli  gelir dengesi, para arzı, para talebi ve faiz, paranın değeri ve fiyatlar genel düzeyi, devletin ekonomik hayata müdahalesi, para ve maliye politikaları.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 108 Ticaret Hukuku 2 1 2,5 3
Ticaret hukuku kavramı, ticari işletme ve tacir sıfatları, ticaret unvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, ticari defterler, ortaklık kavramı ve  kollektif ortaklıklar, komandit ortaklıklar, anonim ortaklıklar, limited ortaklıklar, kıymetli evraka ilişkin  genel  esaslar.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
MAT 102 Matematik-II 2 0 2 3
Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler. 

SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
BTP 100 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 2,5 4
Ofis programlarının tanıtımı, Temel lojistik bilgi sistemleri ve uygulamaları, lojistikte elektronik veri değişimi, lojistik yönetiminde kullanılan paket programlarının tanıtımı, örnek uygulamalar. 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 110 İstatistik - I 2 1 2,5 4
Temel kavramlar, verilerin toplanması, düzenlenmesi ve sunulması (basit seri, frekanslı seri, sınıflı seri, birimli frekanslar, grafikler), Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri (aritmetik ortalama, tartılı ortalama, kareli ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, mod, medyan, kartiller, açıklık, standart sapma) konuları öğretilir.
  
II. SINIF GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 201 Depolama ve Tedarik Teknikleri 3 0 3 4
Depo ve depolama kavramları ile öneminin anlatılması, depo ve depolama çeşitleri, depolama yönetimi, depo iş süreçleri, depo yeri seçiminin önemi, Depo yerleşim planının hazırlanması ile ilgili döşeme ve donatılar, antrepo ve serbest bölgelerin depolamadaki yeri, depolamada ambalajlama, depolamada karşılaşılan riskler, Tedarik fonksiyonlarının ve tedarik sistemlerinde farklılıkların açıklanması. Satın alma değişkenlerinin tanıtımı, Tedarik zincirinin tanıtılması, tedarik yönetimi, Tedarikçiler tedarik sistemine etkileri.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 203 Lojistik Yönetimi 2 0 2 3
Lojistik yönetiminin tanımı, lojistikte yönetimin önemi, lojistik yönetiminin esasları, lojistik yönetiminin ana unsurları, yönetimde engeller ve fırsatlar, müşteri hizmeti ve planlama fonksiyonları, hizmet yönetimi, envanter yönetimi, antrepo yönetimi ve lojistik konumlandırmasının çeşitli yönleri, lojistik hizmet bileşenleri,küresel ekonomi yönetimi.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 205 Taşımacılık Sistemleri 3 0 3 3
Taşımacılığa giriş, taşımacılığın unsurları, taşımacılık organizasyonu, taşımacılığın yasal boyutları, taşımacılık altyapısı, taşımacılık yönetimi ve ekonomisi ve taşımacılık düzenlemeleri taşımacılıkta kullanılan kavramlar, taşıma sistemleri, kombine taşıma çeşitleri, Dünyada ve Türkiye'de taşımacılık.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 207 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2 0 2 3
Uluslararası ticaretin nasıl muhasebeleştirileceğinin açıklanması, lojistik işlemlerine ait hesap planlarının açıklanması, lojistikle ilgili diğer muhasebe kayıtlarının tanıtımı.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 209 Uluslararası İktisat 3 0 3 4
Uluslararası ticaret teorisi, dış ticaretin ekonomik etkileri, döviz piyasası, ödemeler bilânçosu, dış ticaret politikası ve politika araçları,  gümrük tarifeleri ve kotalar, tarife dışı araçlar, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi, GATT ve iktisadi birleşmeler, dünyadaki iktisadi gruplamalar.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 211 Uluslararası Pazarlama Teknikleri 2 0 2 3
Temel kavramlar, uluslararası pazarın incelenmesi, uluslararası mal stratejileri, uluslararası fiyat stratejileri, uluslararası dağılım stratejileri, uluslararası tutundurma stratejileri.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 213 Ulaştırma Mevzuatı -I 2 0 2 2
Türk dış ticaret mevzuatları, ihracat rejim kararı, ihracat yönetmeliği, ihracat tebliğleri, ithalat rejim kararı, ithalat yönetmeliği, ithalat tebliğleri, standardizasyon rejim kararı, standardizasyon yönetmeliği, TSE mevzuatı, karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu mevzuatı, uluslar arası TIR mevzuatı, örnek uygulamalar.

SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 215 İstatistik - II 2 1 2,5 3
İndeksler, olasılık teorisi ve dağılımları, istatistiksel tahmin teorisi, istatistiksel karar teorisi, Kihi kare analizi, zaman serileri, regresyon ve korelasyon analizi İstatistik paket programları ile işlem yapma öğretilir.  

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 217 AB - Türkiye İlişkileri 2 0 2 2
AB tarihçesi, AB-Türkiye ilişkileri, AB’nin politikaları, Türkiye’nin mevcut ekonomik yapısının analizi, AB-Türkiye ilişkilerindeki son gelişmeler, Gümrük Birliği ve Türk sanayisinin rekabet gücü.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 219 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 2 3
Müşteriler ile iletişim kurmak, Müşterilerin sınıflandırılmasına yardımcı olmak, Online tüketici davranışları ile ilgili bilgileri yorumlamak, Geleneksel tüketici davranışları ile ilgili bilgileri yorumlamak, Randevu düzenlemek ve izlemek, Müşteriyi ağırlamak, Müşteri değeri yaratmak konusunda katkı sağlamak, Müşteri memnuniyetinin ölçümüne katkı sağlamak, Müşteri şikayetleri yönetimine katkı sağlamak 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ILT 100 İletişim 2 0 2 2
İlk çağlarda iletişimin ortaya çıkışı ve gelişimi, Sosyal gelişmelere paralel olarak iletişimin gelişmesi ve çeşitlenmesi, Güç ve iktidar için iletişimin kullanılması, İletişim nedir?, İnsanlar niçin iletişim kurar: (Haberleşmek, Paylaşmak, Bilgilenmek, Var olmak, Eğlenmek - Mutlu olmak.), Doğrusal İletişim Modeli (İletişimin faktörleri): (Kaynak, İleti, Hedef.)  


II. SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 202 Fiziksel Dağıtım Sistemleri 3 0 3 4
Fiziksel dağıtım sistemlerinin temel kavramları, kapsamı, dağıtım sistemleri, dağıtım sistemlerini etkileyen çevresel faktörler, fiziksel dağıtım kanal alternatifleri, Fiziksel dağıtım kuruluş yerinin seçimi ve önemi, yurtiçi ve yurtdışı dağıtım teknikleri, fiziksel dağıtımda kullanılan araç çeşitleri, fiziksel dağıtımda müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 204 Gümrükleme 3 0 3 3
Gümrükle ilgili temel kavramlar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun tanıtılması, Türkiye’de gümrük işlemlerinin açıklanması, gümrük vergisi uygulamasında mükellefiyet, istisna, muafiyet ve genel işlemler, eşyanın gümrük idaresine sunulması, gümrük rejimleri, gümrük beyannamesinin tanıtılması, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun anlatılması, örnek uygulamalar

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 206 Kambiyo İşlemleri 3 0 3 3
Kambiyo ve kur sistemleri, kambiyonun tanımı, Döviz kuru, serbest döviz, kur sistemleri, 1567 sayılı TPKK ve 32 sayılı TPKK’nın açıklanması, örnek uygulamalar.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 208 Lojistik Sigortacılığı 3 0 3 3
Sigortacılıkla ilgili temel kavramlar ve rizikonun tanıtımı, sigortanın yararları ve ilkeleri, sigorta sözleşmeleri ve sigorta tazminatı, sigorta tazminatının hesaplanması, sigorta çeşitleri, sigorta sektörünün ülke ekonomisine katkısı, lojistikte sigortanın önemi,  lojistik sigortası işlemleri, lojistikte yapılan sigorta çeşitleri.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 210 Uluslararası Vergilendirme 2 0 2 3
Dış ticarete yönelik müdahalenin amaçları ve yöntemleri, dış ticarette vergilendirme nedenleri, vergilendirmenin yarattığı etkiler, dış ticarette vergilendirmenin siyasi, ekonomik ve sosyal amaçlı olarak politika aracı olarak kullanılması, nominal koruma, efektif koruma, Türkiye’de dış ticaretin vergilendirilmesi, ithalatta alınan vergi ve fonlar, gümrük vergileri, KDV uygulamaları, gümrük vergilerine eş etkili vergiler ve fonlar, ihracattan alınan vergi ve fonlar.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 212 Ulaştırma Mevzuatı -II 2 0 2 3
Dış ticarette yatırım ve teşvik mevzuatı, , koruma tedbirleri ve sınırlamalar, kota damping ve sübvansiyon tedbirleri, uluslar arası nakliye ve lojistik mevzuatı, uluslar arası taşıma sözleşmeleri mevzuatları, sözleşmelerden doğan hak ve sorumluluklar, IATA, FIATA, IRU ve diğer taşıma birliklerinin tanıtılması ve uygulamalarının açıklanması.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 214 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 2 3
İş hukukunun konusu, nitelikleri, İş hukukunun kaynakları, İş hukukunun temel kavramları, hizmet akdi kavramı, nitelikleri ve türleri, hizmet akdinin yapılması, işçi ve işverenin hak ve borçları, işin düzenlenmesi, ücretli tatiller, işçi ve işveren ilişkileri, toplu iş sözleşmelerinin özellikleri, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, iş uyuşmazlıkları ve toplu iş uyuşmazlığı kavramı, bu uyuşmazlığın çözümü, grev ve lokavt kavramı.

SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 216 Dış Ticarette Paket Programlar 2 0 2 2
İhracat Entegre Programı, İhracat Sipariş Takibi, İhracat Yükleme Takibi ve İhracat Evrakları Hazırlama,İhracat Beyannamesinin Hazırlanması ,İhracat İşlemlerinin Takibi,İthalat Entegre Programı,İthalat Sipariş Takibi,İthalat Beyannamesinin Hazırlanması ve Tescili,İthalat İşlemlerinin Dahilde İşleme İzin Belgelerine Saydırılması,İthalata İlişkin Raporlamanın Yapılması,Gümrük Tahakkuk Hesaplaması,G.T. I.P Takibi,Gümrük Belge Uygulamaları

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 218 Ticari Matematik 2 0 2 3
Basit yüzde ve binde hesabı yapabilme, hesap makinesi ile pratik işlem yapabilme,alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kâr, brüt kâr gibi kavramları açıklayarak maliyetten kâr yada zarar, satıştan kâr yada zarar gibi hesapları yapabilme, karın zarardaki dengi ile zararın kardaki dengini bulabilme. Orantının özelliklerini bilerek, ortaklık işlerinde oranlı bölmeyi kullanarak problem çözebilme. Karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşım terimlerini kavrayabilme, karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşımla ilgili problemlerini çözebilme. Basit ve bileşik faiz hesaplarını yapabilme,ıskonto kavramı, dış ıskonto hesabı, iç ıskonto hesabı, iç ve dış ıskonto arasındaki farkların bulunması. Oran hesabı yapabilme, senet ve kapitallerin değiştirilmesi ve taksitle alışveriş problemlerini çözmek.

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LOJ 220 Meslek Etiği 2 0 2 3
Etik kavramı, Etik Teorileri, Sonuçsalcı teoriler, Görecelilik teorisi, Ödev teorileri, Dürüstlük kavramı, Doğruluk kavramı, Sadakat kavramı, Sözünde durma kavramı, Başkalarını yardım etmek, Başkalarına saygı göstermek, Bireysel etik kavramı, İş etiği, Meslek etiği kavramı.  
Ek Dosyalar
Bu içerik 21.05.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4602 kez okundu.