Pazarlama - Ders İçerikleri


İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
PAZARLAMA PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
(NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM)
Dersin Kodu - Dersin Adı - Ders Saati(Teori)-Ders Saati(Uygulama)-Ders Saati(Toplam)-Kredi- AKTS

I.YARIYIL


ZTD 101 Türk Dili-I 2 0 2 2 2
Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.

ZAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2
İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan

ZYD 103 Yabancı Dil-I 4 0 4 4 4
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

PZR 104 Matematik 3 0 3 3 7
Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Sayılarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak,Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Temel fonksiyon işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama,Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Limitle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Süreklilik ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Türev ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Fonksiyon grafikleri ile ilgili mesleki uygulamalar yapmak,Olası durumları belirleme ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Olayların olma olasılıklarını hesaplamalarla ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Denklemler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak,Eşitsizliklerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak

PZR 105 Ekonomi 3 0 3 3 5
Ekonominin temel kavramlarını tanımak, Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemlerini tanımak,Talebi belirleyen faktörleri ve talep esnekliğini analiz etmek,Tüketici denge oluşumunu analiz etmek,Arzı belirleyen faktörleri ve arz esnekliğini analiz etmek,Üretici denge oluşumunu analiz etmek,Üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramları tanımak,Piyasa dengesinin oluşumunu kavramak,Talebi etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek,Arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkilerini analiz etmek,İstihdamın ekonomik etkilerini analiz etmek,Fiyatlar genel düzeyindeki değişmelerin etkilerini analiz etmek, Üretim düzeyindeki değişmelerin etkilerini analiz etmek,Para arz ve talebini analiz etmek,Para politikalarını ve etkilerini kavramak,Maliye politikalarını ve etkilerini kavramak

PZR 106 Pazarlama İlkeleri 3 2 5 4 6
İşletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz etmek, İşletme ve pazarın durumuna göre pazarlama anlayışını belirlemek,Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek,Pazar bölümlerini değerlendirmek, Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak, Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak,Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak,Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma,Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak,Fiyatın uyarlanmasını sağlamak,Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak,Pazarlama kanallarını belirlemek,Pazarlama kanallarının tasarımının yapılmasına katkı sağlamak,Kanal sistemleri içinden en uygun olanının seçimine katkı sağlamak

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I 0 1 1 - -

SEÇMELİ DERS
PZR 107 İşletme Yönetimi-I 2 1 3 2,5 4
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makro ekonomik Göstergeleri Analiz Etmek,Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek,Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek,Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek,İşletmenin Çevresini Tanımak,Talep Analizi ve Tahmini Yapmak ,İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek,İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek ,İş yerinin Kapasitesini Belirlemek,Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak,İş yeri ve Üretim Planı Yapmak,Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek,Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

PZR 108 Temel Hukuk 2 0 2 2 3

Hukukun temel kavramlarını tanımak, Hukuk Sistemini İncelemek, Hak türlerini sınıflandırmak Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek,Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek,Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek,Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek,Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak,Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak,Sözleşmedüzenlemek,Eşya kavramı ve türlerini tanımak, Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak,İcra iflas işlemlerini takip etmek

PZR 109 Meslek Etiği 2 0 2 2 2
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,Sosyal sorumluluk kavramını incelemek


II.YARIYIL

ZTD 201 Türk Dili-II 2 0 2 2 2
Özel ve resmi ilanlar. İş ve işçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir iş yerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.

ZAI 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2 2
Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasalar

ZYD 203 Yabancı Dil-II 4 0 4 4 4
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, Amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme, Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

PZR 204 İstatistik 3 0 3 3 3
Tanımlayıcı istatistiki bilgileri belirlemek, En uygun olan tanımlayıcı istatistiki araçları tespit etmek ve kullanmak,Araştırma amacını belirlemek,Ana kütle ve uygun örnek kitleyi belirlemek,Uygun veri toplamak,Toplanan verilerin paket programlarla işlenmesi,Verilerin iki değişkenli analizi, Bulguların yorumlanması ve raporlanması

PZR 205 İletişim 2 0 2 2 5
Amaca uygun iletişim türünü seçmek,Sözlü iletişim kurmak,Yazılı iletişim kurmak,Sözsüz iletişim kurmak,Türkçeyi etkin kullanmak,Türkçeyi etkin yazmak,Örgüt içi biçimsel iletişim sağlamak Örgüt içi biçimsel olmayan iletişim sağlamak,Örgüt dışı iletişim kurmak,İletişim aralarını etkin ve verimli kullanmak

Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II 0 1 1 - -

SEÇMELİ DERS

PZR 206 İşletme Yönetimi-II 2 1 3 2,5 5
Planlama Yapmak,ÖrgütlemeYapmak,Yöneltmek,KoordinasyonSağlamak,DenetimYapmak,İş Analizi Yapılmasını Sağlamak,İnsan Kaynaklarını Planlamak,İşgören Adayı Bulmak,İşgöreniSeçmek,İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek,İşgören Performansını Değerleme,İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak,Kariyer Planlaması Yapmak,İşDeğerleme,Ücretlendirmek,Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak,Kapasite ve Stok Planlaması,Hedef Pazarı Belirlemek,ÜrünGeliştirme,Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek,Tutundurma Politikalarını Belirlemek,Dağıtım Politikalarını Belirlemek,Müşteri İlişkilerini Yönetmek,Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek,Borç ve Alacakları Yönetmek,VarlıklarıYönetmek,Kaynakları Yönetmek

PZR 207 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 1 3 2,5 4
İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar,Web Tabanlı Öğrenme,Kişisel Web Sitesi Hazırlama,ElektronikTicaret,Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş,İnternet Ve Kariyer,İş Görüşmesine Hazırlık,İşlemTablosu,Formüller Ve Fonksiyonlar,Grafikler,SunuHazırlama,Tanıtıcı Materyal Hazırlama

PZR 208 Ticari Matematik 2 0 2 2 2
Yüzde ve binde hesaplarını kullanmak, Oran ve orantıyı hesaplamak, Karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları yapmak, Maliyeti ve satışı hesaplamak, Faiz hesaplarını uygulamak,Iskonto hesaplarını uygulamak

PZR 209 Ticaret Hukuku 2 0 2 2 3

Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak, Ticari İş ve hükümleri yorumlamak,Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişini izlemek,Ticaret Sicili işlemlerini izlemek,Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek,Tacir Yardımcılarının görevlerini belirlemek,Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak,Defter türlerini tanımak,Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek,Ticaret Şirketlerini sınıflandırmak,Ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak,Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak,Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak,Kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak

III.YARIYIL

PZR 301 Global Pazarlama 2 0 2 2 2
Uluslar arası pazarlarda müşteri ve işletme beklentilerini belirlemek, Uluslar arası pazarlarda müşterileri belirlemek,Uluslar arası pazarlarda pazarlama faaliyetlerinin planlamaya yardımcı olmak, Uluslar arası pazarlarda pazarlama karmasının uygulanmasına yardımcı olmak

PZR 302 Pazarlama Araştırması 3 0 3 3 3
Problemi açık bir şekilde ortaya koymak, Pazarlama araştırma amacını belirlemek,Pazarlama araştırması için veri kaynaklarını belirlemek,Pazarlama araştırması için veri toplama yöntemlerini belirlemek,Pazarlama araştırmasında örnek kitleyi belirlemek ve örnekleme sürecini yerine getirmek,Verileri toplayıp analiz etmek,Verileri raporlamak

PZR 303 Tedarik Zinciri Yönetimi 2 0 2 2 2
Stok seviyesinin belirlenmesine katkıda bulunmak, Maliyet faktörlerinin belirlenmesine yardımcı olmak, Sevkiyat planlarını kontrol etmek ve ilk onayını yapmak, Müşteri ile iletişim kurarak sipariş takibinde bulunmak
 
PZR 304 Pazarlamada İletişim Teknikleri 2 2 4 3 4
İşletme imajının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak, İşletme ve ürün hakkında çevreye bilgi vermek, Sponsorluk çalışmalarına katkıda bulunmak,Oluşturulacak reklam kampanyasına veri sağlamak,Yürütülmekte olan reklamlar ile ilgili geri bildirimde bulunmak,Satış elemanlarına yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,Aracılara yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,Müşterilere yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,Doğrudan satış faaliyetleri için potansiyel alıcıları belirlemeye yardımcı olmak,Doğrudan satış faaliyetleri için gerekli araçların seçimine yardımcı olmak

PZR 305 Satış Yönetimi 4 2 6 5 12
Potansiyel müşteriler için kaynakları araştırmak ve müşterileri listelemek, Listelenen müşterilerin özelliklerini tespit etmek, Satış öncesi hazırlık yapmak, Satış sürecini gerçekleştirmek, Satış sürecinde krizi yönetmek, Satış sonrası hizmetleri takip etmek,Satış birimi ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,Doğrudan satış yapmak,Dolaylı satış yapmak,Satışların mevcut durum analizini yapmak,Birimin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek,Pazarın fırsat ve tehditlerini tahmin etmek,Uzun vadeli stratejik amaç ve hedefler tespit etmek,Satış tahmini yapmak için gerekli verileri toplamak,Satışları tahmin etmek,Satış kotalarını belirlemek,Satışla ilgili ticari ve finansal belgeleri yönetmek,Birim bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak,Satış elemanı sayısını belirlemek,Satış elemanının niteliğini belirlemek,Satış elemanının temin edilmesine katkıda bulunmak,Bölümlerioluşturmak,Uygun örgüt yapısını seçip yetki ve sorumlulukları belirlemek
Bölge özelliklerini belirlemek, Bölgeye uygun rotayı oluşturmak, Satış ekibinin koordinasyonunu sağlamak, Satış elemanlarını denetlemek

PZR 306 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 2 2 4
Müşteriler ile iletişim kurmak, Müşterilerin sınıflandırılmasına yardımcı olmak, Online tüketici davranışları ile ilgili bilgileri yorumlamak, Geleneksel tüketici davranışları ile ilgili bilgileri yorumlamak, Randevu düzenlemek ve izlemek,Müşteriyiağırlamak,Müşteri değeri yaratmak konusunda katkı sağlamak, Müşteri memnuniyetinin ölçümüne katkı sağlamak, Müşteri şikayetleri yönetimine katkı sağlamak

PZR 307 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 2 2 2
Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi,Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi,Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli

PZR 308 Mesleki Yabancı Dil-I 2 0 2 2 2
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek, Genel pazarlama terminolojisi ve teknik terimler, Dünden bugüne pazarlama kavramları, Pazarlama bilgi sistemleri, Pazarlama çevresi, Pazar bölümleme, Ürünler, Tüketici davranışları

SEÇMELİ DERS

PZR 309 Genel Muhasebe 3 1 4 3,5 4
Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, Ana ve alt hesapları oluşturmak, Açılış kaydı düzenlemek, Açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, Büyük defter düzenlemek, Mizan düzenlemek, Dönen varlıkları kaydetmek, Duran varlıkları kaydetmek, Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek,Uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, Öz kaynakları kaydetmek, Gelir ve gider hesaplarını belirlemek,Gelir tablosu düzenlemek, Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, Nazım hesapları kaydetmek, Envanter işlemleri yapmak, Sektör bazlı örnek uygulama yapmak,Türk Muhasebe standartlarını sıralamak

IV.YARIYIL


PZR 401 Parekende Yönetimi 3 0 3 3 5

Perakendeci işletmeleri sınıflandırmak ve yer türlerini saptamak, Perakendeci işletmelerin özelliklerini saptamak, Perakendeci işletmelerin mağaza düzeni hakkında bilgi elde etmek, Perakendeci işletmenin finansal bilgilerini elde etmek, Kategori yönetiminin oluşturulmasına katkıda bulunmak,Ürün çeşitlendirme planlama sürecine katkıda bulunmak, Perakende satın alma sistemlerini saptamak, Perakendeci işletmenin fiyatlandırma yönteminin seçimin katkıda bulunmak, Perakendeci işletmenin iletişim yöntemleri ve bütçesini belirlemek, Perakende iletişim programının planlanması konusunda katkı sağlamak

PZR 402 Tüketici Davranışları 3 0 3 3 2
Tüketiciyi tanımak, Tüketici davranış modellerini anlamak, Tüketici davranış rollerini anlamak, Satın alma davranışını etkileyen faktörleri saptamak, Tüketici satın alma karar sürecini saptamak ve değerlendirmek, Satın alma davranışını değerlendirmek ve yönetmek

PZR 403 Marka Yönetimi 2 0 2 2 2

Markanın tanınmasını ve duyurulmasını sağlamak, Marka konumlandırma ile satış strateji ve uygulamalarını uyumlaştırmak, Marka stratejilerini takip etmek ve buna uyumlu davranmak, Rakiplerin marka stratejilerini takip ederek markayı yeniden yapılandırmak

PZR 404 İhracat Teknikleri 2 0 2 2 2

Uluslararası ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olmak, Uluslararası satış anlaşmaları hazırlama için gerekli ön hazırlıkları yapmak, Uluslar arası ticaret için gerekli belgeleri hazırlatmak, Uluslararası ticaret için ödeme ve teslim şekillerini uygulamaya yardımcı olmak

PZR 405 Elektronik Pazarlama 2 0 2 2 2

E-ticaret müşterilerini belirlemek, İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak, E-Satış yapmak, Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak

PZR 406 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 0 2 2 1 3

Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma

PZR 407 Pazarlama Mevzuatı 2 0 2 2 2

Satış faaliyetlerine ilişkin kanun, yönetmelik vb. araştırmak, Satışla ilgili belgelerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, Satışla ilgili belgelerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, Satış personelini mevzuat hakkında eğitmek, Satış faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu takip etmek

PZR 408 Satış Saha Planlaması 2 0 2 2 7

Kişisel hazırlık yapmak, İş planı yapmak, Satış organizasyonu için gerekli dökümanları hazırlamak, Satış ekibi ile günlük toplantılar ve iş dağılımı yapmak, Toplantı gündemini belirlemek,Toplantı için katılımcılara bilgi vermek ve toplantı mekanını hazırlatmak, Gündeme uygun şekilde hazırlanarak toplantıyı gerçekleştirmek, Birimin hangi dönemde ne kadar çalışana ihtiyaç duyacağını öngörülmemek, Çalışanların hangi dönemde izin kullanacakları hakkında bilgi elde etmek, İşlerin aksamayacağı şekilde personel izin planlamasını yapmak,Teşhir ve tanzim mekanlarını düzenlemek, Fuar stantlarını düzenlemek, Çalışma alanını ergonomik şekilde düzenlemek, Gerekli olan birincil ve ikincil verileri toplamak, Birincil ve ikincil veri analiz etmek ve yorumlamak, Kurum yapısına uygun yazılı raporları hazırlamak ve üst yönetime sunmak, Dosyalama ve arşivleme takibini yapmak

PZR 409 Satış Gücü Eğitimi 2 2 4 3 9

Mesleği ile ilgili yayınları takip etmek, Kurs ve seminerlere katılmak,Satış sürecinde kullanılan paket programların analizi,Satış sürecinde kullanılan paket programların seçimi, Satış elemanlarının oryantasyonunu sağlamak, Satış elemanlarının eğitimini sağlamak, Çalışanların kongre, seminer, panel gibi faaliyetlere katılımını sağlamak, Satış elemanlarının motivasyon ihtiyacını belirlemek, Satış elemanlarının motivasyonunu sağlamak, Performans kriterlerini belirlemek ve ölçmek, Performans ölçüm sonuçlarına göre gerekenleri yapmak,Çalışanların kariyer basamaklarını belirlemek, Çalışanlara kariyer yolu oluşturabilecek koçluk ve mentorluk sistemini oluşturmak Etik kurallara uygun davranmak, Etik kurallara uygun davranılmasını sağlamak, Sosyal gelişmeleri incelemek, Sosyal olayları yorumlamak, Stresi yönetmek, Zamanı yönetmek

SEÇMELİ DERS

PZR 410 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 2 2 2
İş sözleşmesi düzenlemek, İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek, İş ilişkisini sonlandırmak,Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek,4/1-a belgeleri düzenlemek,4/1-b belgeleri düzenlemek,4/1-c belgeleri düzenlemek
Ek Dosyalar
Bu içerik 23.05.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2256 kez okundu.